ดร.จารุพัฒน์ กาญจนรงค์

ดร. จารุพัฒน์ กาญจนรงค์ 

Dr. Jarupat Kanjanarong

ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 26609

ตำแหน่ง : อาจารย์

เบอร์โทรศัพท์ : 02-441-6000 ต่อ 2630

อีเมล : jarupat.kan@rmutr.ac.th

                                                           ประวัติการศึกษา : 

คุณวุฒิ :

 • ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ
 • วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ
 • วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
ปี พ.ศ. ที่จบ

 • ปี 2561
 • ปี 2553
 • ปี 2551
ชื่อสถานศึกษา

 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเชี่ยวชาญ : 

 • เทคโนโลยีชีวภาพทางสิ่งแวดล้อมและนวัตกรรมชีวภาพ
 • การใช้ประโยชน์จากทางวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร เช่น การผลิตไบโอชา เอทานอล พลังงาน
 • เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหารหมักและเอนไซม์
 • การผลิตก๊าซชีวภาพและกำจัดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ด้วยวิธีการทางชีวภาพ
 • การหาความหลากหลายของเชื้อจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมด้วยเทคนิคทางโมเลกุล
ผลงานวิจัยและบริการวิชาการ : 

หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย

 • ชื่อโครงการวิจัย: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศครีมส้มโอน้ำตาลต่ำเพื่อสุขภาพ จากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจำปี 2563

ผลงานตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

จารุพัฒน์ กาญจนรงค์, ธงชัย วงศ์สุวรรณ, ศักดิ์ชัย หงษ์ทอง และ ปิยะรัตน์ บุญแสวง. ศักยภาพของวัสดุเศษเหลือกากตะกอนไขมันปลาทูน่าและแบคทีเรียผลิตไลเปสต่อการผลิตก๊าซชีวภาพ. รายงานการประชุมวิชาการ. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม นำการพัฒนาท้องถิ่น”. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา. 4-5 กรกฏาคม. หน้า  373-378.

ศักดิ์ชัย หงส์ทอง, ชยณัฐ มณีโชติ, วิยารัตน์ กุมุทนาถ และ จารุพัฒน์ กาญจนรงค์. สารแอลคาลอยด์จากต้น Dasymaschalon angustifolium J. Wang & R. M. K. Saunders. รายงานการประชุมวิชาการ. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม นำการพัฒนาท้องถิ่น”. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา. 4-5 กรกฏาคม. หน้า 415-420.

Wongsuvan, T., Kanjanarong, J., Chaiprapat, S. and Boonsawang, P. 2019. Comparison of ASBR and ABR reactor configuration for biogas production of co-digestion process as a treatment option of concentrated latex wastewater. In Proceeding of The 5th EnvironmentAsia International Conference. “Transboundary environmental nexus: from local to regional perspectives”. Chiang Mai, Thailand. 13 – 15 June. pp. 177-228.

Kanjanarong, J., Giri, B. S., Jaisi, D. P., Oliveira, F. R., Boonsawang, P., Chaiprapat, S., Singh, R. S., Balakrishna, A., Khanal, S. K. 2017. Removal of Hydrogen sulfide generated during anaerobic  treatment of sulfate-laden wastewater using biochar: Evaluation of efficiency and mechanisms. Bioresource Technology. 234, 115-121.