ดร.อาภาพร รุจิระเศรษฐ

ดร.อาภาพร รุจิระเศรษฐ

Dr. Apaporn Ruchiraset

ห้องพัก 26609 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2441  6000 ต่อ 2630
อีเมล : apaporn.ruc@rmutr.ac.th

การศึกษา :

2547 วท.บ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยบูรพา
2550 วท.ม (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล
2556 ปร.ด (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล

หัวข้องานวิจัยปัจจุบัน :

ผลงานตีพิมพ์ การทำงาน รางวัล :

  1. Ruchiraset, A and Tantrakarnapa, K. Time series modeling of pneumonia admissions and its association with air pollution and climate variables in Chiang Mai Province, Thailand. Environ Sci Pollut Res, 2018, 25, pp. 33277-33285.