ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จารุพัฒน์ กาญจนรงค์ (อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

💐คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.จารุพัฒน์ กาญจนรงค์ (อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) พื้นที่ดำเนินการ ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ผลิตภัณฑ์ “น้ำพริกสมุนไพรมังสวิรัติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จักการอบรมการให้ความรู้ด้านการเรียนการสอนเกี่ยวกับความปลอดภัยภายในห้องปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยาย หัวข้อ “การป้องกันและระงับอัคคีภัย”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จักการอบรมการให้ความรู้ด้านการเรียนการสอนเกี่ยวกับความปลอดภัยภายในห้องปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
🚒🚨🔥 บรรยาย หัวข้อ “การป้องกันและระงับอัคคีภัย”
ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
ณ ห้อง 26609 อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จัดบรรยายหัวข้อนำเสนอ ระบบบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรม       

จัดบรรยายหัวข้อนำเสนอ ระบบบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรม

          ในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการบรรยายให้กับนักศึกษาในสาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 รายวิชาสุขาภิบาลและระบบคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เลิศลักษณ์ สายทวี ประธานกรรมการบริหารห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลซี เทคโนโลยี ณ ห้อง 26804 ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

Continue reading

การจัดอบรมเทคนิคการแต่งหน้าและจัดแต่งทรงผมอย่างมืออาชีพโดยวิทยากรจากภายนอก

การจัดอบรมเทคนิคการแต่งหน้าและจัดแต่งทรงผมอย่างมืออาชีพโดยวิทยากรจากภายนอก
         ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมให้กับนักศึกษาในสาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 รายวิชาการแต่งหน้าและออกแบบทรงผม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักศึกษาในเรื่องเทคนิคการแต่งหน้าและจัดแต่งทรงผมอย่างมืออาชีพ นำโดย คุณวธันย์ สวัสดิชัยนันทา คุณศิริดา สาระศรี และคุณชัยมงคล ทองก้านเหลือง ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแต่งหน้าและการออกแบบทรงผม ณ ห้องปฏิบัติการจำลองการบริหารงานและการใช้บริการด้านความงาม ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Continue reading

  การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์”

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์”
          คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว สุชาดา ชนะศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 (เหรียญทองเเดง) ชนิดกีฬากรีฑา ประเภทสัตตกรีฑา ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-30 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบโควตารับตรงพิเศษ (รอบที่ 4)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบโควตารับตรงพิเศษ (รอบที่ 4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ที่มีรายชื่อสามารถยื่นเอกสารเพื่อรายงานตัวได้ตามที่อยู่ในเอกสารการประกาศ โดยรายงานตัวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

พิธีมอบทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีมอบทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565

  ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยชนะ ใจบุญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ในคณะ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายแก่นักศึกษา บำรุงขวัญและกำลังใจให้ประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน ณ ห้องประชุม 26909 ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบโควตารับตรงพิเศษ (รอบที่ 4)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบโควตารับตรงพิเศษ (รอบที่ 4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

Continue reading

วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครบรอบ 18 ปี

วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครบรอบ 18 ปี
          ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2565 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยชนะ ใจบุญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุลากรและนักศึกษา เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครบรอบ 18 ปี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมราชธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมบัวสวรรค์ (1500 ที่นั่ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายา

Continue reading

ศึกษาดูงาน ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย

ศึกษาดูงาน ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย
          ในวันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย อาจารย์ปวัตร จันทร์ลาด อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร จัดโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการให้กับนักศึกษาในสาขาวิชา ชั้นปีที่ 2 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักศึกษาในเรื่องเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร ณ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

Continue reading