ขอแสดงความยินดี กับ ดร. ปิ่นอนงค์ ธนิกกุล สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้รับทุนวิจัยจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปี 2563 หัวข้อวิจัยเรื่อง “การผลิตพลาสติกย่อยสลายได้จากน้ำมันพืช”

😄คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี กับ
ดร. ปิ่นอนงค์ ธนิกกุล สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ได้รับทุนวิจัยจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปี 2563
หัวข้อวิจัยเรื่อง “การผลิตพลาสติกย่อยสลายได้จากน้ำมันพืช”
// ฝ่ายวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการบริการวิชาการเพื่อการถ่ายทอดการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและใช้ประโยชน์จากมะพร้าว

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการบริการวิชาการเพื่อการถ่ายทอดการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและใช้ประโยชน์จากมะพร้าว

วันที่ 17 มีนาคม 2564 อาจารย์และบุคลกร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการบริการวิชาการเพื่อการถ่ายทอดการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและใช้ประโยชน์จากมะพร้าว โดยมี ดร.กิติยา สุเหม และ ดร.วิจิตรา ปล้องบรรจง อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรให้ความรู้ภายใต้หัวข้อ “ความสำคัญทางโภชนาการและการแปรรูปมะพร้าว” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมสันติ์สุริย์ ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

 

 

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐสินี สระทองเทียน ชั้นปีที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ TEMASEK พร้อมกับนักศึกษาคณะอื่นอีกจำนวน 13 คน

😆🎉คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐสินี สระทองเทียน ชั้นปีที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ TEMASEK พร้อมกับนักศึกษาคณะอื่นอีกจำนวน 13 คน
ขอให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวผ่าน Google Form ที่ https://forms.gle/VAoyEHZwgQbyVM6Y7 ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2564 ค่ะ #RMUTR #Scitech

คณะผู้บริหารโรงเรียนสังกัดมัธยมศึกษาในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการฯ ชั้น 5

วันศุกร์ที่12 มีนาคม 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารโรงเรียนสังกัดมัธยมศึกษาในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการฯ ชั้น 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์

Continue reading

ตรวจติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (รอบ 9 เดือน) ผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2563

ตรวจติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (รอบ 9 เดือน) ผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2563
วันศุกร์ ที่ 12  มีนาคม  2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการตรวจติดตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา2563 (รอบ 9 เดือน) วันที่ 1 มิถุนายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 ณ ห้อง 26909 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางคณะวิทยาศาสตร์ฯ ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือค่ะ☺️🙏🏼

Continue reading

การประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินงาน พร้อมวิเคราะห์คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพเพื่อกำหนดขอบเขต ของชุดฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพ

“การประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินงาน พร้อมวิเคราะห์คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพเพื่อกำหนดขอบเขต ของชุดฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพ”
สาขาวิชาธุรกิจอาหาร อาชีพพนักงานร้าน
วันพุธ ที่ 10 มีนาคม 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.กชศร หัสโรค์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน และ อาจารย์พิมลนาฏ วิรุรัติ อาจารย์ประจำสาขาการแปรรูปและการประกอบอาหาร เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินงาน พร้อมวิเคราะห์คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพเพื่อกำหนดขอบเขต ของชุดฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร อาชีพพนักงานร้าน, โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลคอนเทนด์เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน อาชีพในการเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะอุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมบริการ และพลังงาน ประจำปีประมาณ 2564 โดยประชุมร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) และ สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย
ณ ห้อง 26909 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

Continue reading

ประชุมหารือในการปฎิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร

ประชุมหารือในการปฎิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร
ในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 1/2564 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ผศ.ดร.สมพร สุขะ) เป็นประธาน

การอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร

การอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร ในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564

ผู้สนใจอบรม สามารถกรอกใบสมัครได้เลยค่ะ
1. กรอกใบสมัคร https://forms.gle/mWLbbNFEpN8k9WCu8
2. แจ้งชำระเงิน https://forms.gle/wN3EUcFo57F5K37M6

 

เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

💡เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
วันอังคาร ที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 9:30 น.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.สมพร สุขขะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ,ผศ.ดร.กชศร หัสโรค์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน และอาจารย์ประจำคณะฯ เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร
-อาชีพผู้จัดการร้าน
-อาชีพผู้ช่วยผู้จัดการร้าน
-อาชีพพนักงานร้าน
จาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ผ่าน Video conference ณ ห้อง 26502 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์

Continue reading

ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหัวอ่าว

ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหัวอ่าว
วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การทำน้ำเชื่อม น้ำส้มสายชู และไวน์ จากผลไม้ ให้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหัวอ่าว อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นพื้นฐานในการประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้เสริมแก่กลุ่มแม่บ้านต่อไป

Continue reading