ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดงานวิชาการและวิจัย (ปฏิบัติงานด้านควบคุมห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ครั้งที่ 3/2565

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดงานวิชาการและวิจัย (ปฏิบัติงานด้านควบคุมห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ครั้งที่ 3/2565 โดยสอบสัมภาษณ์วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 (แบบออนไลน์)
Meeting ID: 785 171 6341
Passcode: 246

 

ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 3/2565

📣 ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
ครั้งที่ 3/2565

ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 3/2565

📣 ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 3/2565

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ประจำเดือนสิงหาคม 2565

ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยชนะ ใจบุญ คณบดี พร้อมด้วย ดร.กิติยา สุเหม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ ดร.อาภาพร รุจิระเศรษฐ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ประจำเดือนสิงหาคม 2565 เพื่อให้ผู้สัมผัสอาหารได้ผ่านการอบรมตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 26909 ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

Continue reading

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นหนองตาแต้ม (ตำบลหนองตาแต้ม) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้การดูแลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชศร หัสโรค์ ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้จัดการอบรมให้ความรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นตำบลหนองตาแต้ม โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบในท้องถิ่น ร่วมกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบตราสัญลักษณ์ และทางด้านการตลาด ให้ความรู้และเทคนิคแก่ผู้ที่เข้ารับการอบรม โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้ไร่สุรพัศ ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอปราณบุรีเป็นประธานในการเปิดการอบรมในครั้งนี้

Continue reading

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยชนะ ใจบุญ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรในคณะฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน และระบบและกลไกกาบริหารจัดการหลักสูตรงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงเพ็ชร พระฉาย (ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรายุทธ เนียนกระโทก (รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและ งานทะเบียน) ดร.วีรอร อุดมพันธ์ (รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)อาจารย์ชมชนก ธนาวีราภาณ์ (อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษย์ศาสตร์) และคณะกรรมการดำเนินงานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ อาคารปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ (Temasek Foundation International Specialists’ Community Action & Leadership Exchange Program 2022 (TF-SCALE 2022))

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ (Temasek Foundation International Specialists’ Community Action & Leadership Exchange Program 2022 (TF-SCALE 2022))
จึงขอแจ้งรายละเอียดดังนี้
1. ขอให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวผ่าน Google Form ที่ shorturl.at/noqyz ภายในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565
2. ขอให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ ห้อง A411 ชั้น 4 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
หากนักศึกษาไม่รายงานตัวภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

การตรวจติดตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (รอบ 12 เดือน) ประจำปีการศึกษา 2564

การตรวจติดตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (รอบ 12 เดือน) ประจำปีการศึกษา 2564
ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565 คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้ง 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงามเข้ารับการตรวจติดตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร(รอบ 12 เดือน) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจากสำนักงานประกันคุณภาพและผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการผู้ตรวจประเมิน ซึ่งคณะกรรมการได้ให้คำแนะนำแนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงแต่ละองค์ประกอบของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

Continue reading

หารือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (สหกิจศึกษา) ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

หารือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (สหกิจศึกษา)
ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย อาจารย์ ดร.กิติยา สุเหม รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร ร่วมหารือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย รวมถึงกิจการด้านสหกิจศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meetings)

Continue reading

ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยชนะ ใจบุญ คณบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยันต์ โอรส รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ในคณะ ฯ ร่วมในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี กล่าวคำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พร้อมลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงความ จงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยพิธีดังกล่าว จัดขึ้น ณ หอประชุมบัวสวรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

Continue reading