นางสาว ณัฐพร จันทร์ดี

นางสาว ณัฐพร  จันทร์ดี

Ms. Natthaphorn jandee

ห้องสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาด้านงานวิชาการและวิจัย

เบอร์โทรศัพท์ : 02-441-6000 ต่อ 2630

อีเมล์ : natthaphorn.090@gmail.com

ประวัติการศึกษา :

  • ปี 2550 -2553 จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนชุมชน 1  วัดสกัดน้ำมัน
  • ปี 2553-2556 จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนท่าทองพิทยาคม
  • ปี 2556-2561 จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

ปริญญาตรีหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เคมี

ปริญญาตรีหลักสูตร การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษา

ความเชี่ยวชาญ :

  • การสกัด การแยก และการหาโครงสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
  • สามารถใช้งานอุปกรณ์และ เครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีได้ อาทิ เครื่อง NMR Spectroscopy, เครื่อง Rotary evaporator, เครื่อง UV‐Vis spectrophotometer, High Performance Liquid Chromatography (HPLC), เครื่อง Freeze dry, เครื่อง Ultra Sonicator, เครื่อง FTIR-Raman Spectrometer เป็นต้น
  • โปรมแกรม Microsoft office, Photoshop, adobe premine, Sketch Book, Chem draw เป็นต้น