โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานบริการสำนักงานแบบออนไลน์

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานบริการสำนักงานแบบออนไลน์
ในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยชนะ ใจบุญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานบริการสำนักงานแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อุทัย คำรักษา อาจารย์ ดร.ปรียานุช ดวงละออ อาจารย์ช่วยราชการจากคณะศิลปศาสตร์และนายวรุต คำใจคง นักวิชาการโสตทัศนศึกษาเพื่อให้ความรู้เพิ่มความสามารถและสมรรถนะการทำงานในยุคปัจจุบันให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ในครั้งนี้มีคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในคณะ ฯ เข้าร่วมอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 9 (26907) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี