ห้องปฏิบัติการเคมีสิ่งแวดล้อม 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ห้องปฏิบัติการเคมีสิ่งแวดล้อม 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลการดำเนินงานมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการลูกข่าย ในงานประชุมเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการปี 2565 (ครั้งที่ 3) วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรสวรรค์ อมรศักดิ์ชัย และนางสาวณัฐพร จันทร์ดี เข้าร่วมนำเสนอผลงาน