ประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2565

ประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2565
          ในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยชนะ ใจบุญ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรในคณะ ฯ ได้จัดการประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2565 เพื่อหารือเกี่ยวกับด้านการเรียนการสอนและร่วมชี้แจงการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี นันทศิริพล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม เนื่องในโอกาสที่โอนย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย สังกัด คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ณ ห้อง 26909 ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี