โครงการอบรมการใช้ Google Form และ Google Classroom สำหรับงานบริการสำนักงานแบบออนไลน์

โครงการอบรมการใช้ Google Form และ Google Classroom สำหรับงานบริการสำนักงานแบบออนไลน์
          ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยชนะ ใจบุญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการใช้ Google Form และ Google Classroom สำหรับงานบริการสำนักงานแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ประไพรัตน์ จันฤาชัย อาจารย์ ดร.ปรียานุช ดวงละออ และอาจารย์ ดร.ช่อทิย์ ศิวพรอนันต์ อาจารย์ช่วยราชการจากคณะศิลปศาสตร์ เพื่อให้ความรู้เพิ่มความสามารถและสมรรถนะการทำงานในยุคปัจจุบันให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ในครั้งนี้มีคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในคณะ ฯ เข้าร่วมอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 9 (26907) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี