การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน KM การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

ในวันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียน KM ประจำปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบvideo conference เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา ศิรเลิศมุกล จากสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย