ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย

  1. ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย

5.1 การบริหารความเสี่ยง

  • การระบุอันตราย (Hazard identification)
  • การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment)
  • การจัดการความเสี่ยง (Risk management)
  • การรายงานการบริหารความเสี่ยง
  • การใช้ประโยชน์จากรายงานการบริหารความเสี่ยง

5.2 การเตรียมความพร้อม/ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

5.3 ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยโดยทั่วไป

5.4 ตัวอย่างการประเมินความเสี่ยง

ขั้นตอนการโต้ตอบเหตุฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกรั่วไหล มทร. รัตนโกสินทร์ ศาลายา