โครงการประกวดดาวเดือนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565   

โครงการประกวดดาวเดือนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565     

          ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยชนะ ใจบุญ คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการประกวดดาวเดือนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมภาวะผู้นำให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออก ได้มีส่วนร่วม และตระหนักรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองในระบอบประชาธิปไตยผ่านการลงคะแนนให้ผู้เข้าประกวด ณ ห้องประชุม 26909 ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

Continue reading

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง ขอขยายกำหนดเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณเงินรายได้ ครั้งที่ 4/2565

 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เรื่อง ขอขยายกำหนดเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณเงินรายได้ ครั้งที่ 4/2565  ขยายกำหนดเวลาในการรับสมัครฯ ดังกล่าวข้างต้นออกไปจนถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เนื่องจากมีผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นจำนวนน้อย โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบสอน ในวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ผู้สนใจสมัครสามารถยื่นใบสมัครทางอีเมล์ sci.rmutr@gmail.com 

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่  

วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ ประจำปี 2565

วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ ประจำปี 2565
ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยชนะ ใจบุญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรในคณะ ฯ ได้เข้าร่วมงาน “วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ” และโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง การดูแลสุขภาพในยุค COVID-19 บรรยายให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ ณ หอประชุมบัวสวรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

โครงการสืบสานพระราชปณิธาน โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565  นำโดยอาจารย์ ดร.ยุทธนา วรวุธ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการ สืบสานพระราชปณิธานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้โครงการตามแนวทางพระราชดำริ สามารถน้อมนำแนวคิดและความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาตัวเองและสังคมได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม และ ถ้ำเขาหลวง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

 

 

Continue reading

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2565

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2565
ในอังคารที่ 20 กันยายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2565 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม ซึ่งมีทีมนักศึกษาเข้าร่วมการนำเสนอผลสัมฤทธิ์ จากการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการให้กับชุมชน จำนวน 5 กลุ่ม โดยมีทีมนักศึกษาของคณะ ฯ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 กลุ่ม และทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ กลุ่มพัฒนาทาร์ตส้มโอเกาะลัดอีแท่นร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจส้มโอ ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยมี ดร.กิติยา สุเหม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ กลุ่ม Veganer ร่วมกับกลุ่มชุมชนเกษตรผักปลอดภัย ต.สามควายเผือก อ.เมือง จ.นครปฐม โดยมี ดร.วิจิตรา ปล้องบรรจง และ ดร.จารุพัฒน์ กาญจนรงค์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

Continue reading

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม
ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 นำโดย ดร.ยุทธนา วรวุธ และ ดร.ปรียานุช ดวงละออ อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม ชั้นปีที่ 1 และ 3 ในรายวิชา HBT2105 สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม และ HBT3210 การตั้งตำรับเครื่องสำอาง 2 โดยศึกษาดูงานการจัดการสมุนไพรและการแปรรูปสมุนไพรเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์สำหรับสุขภาพและความงาม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Continue reading

วันพระราชทานนาม “ราชมงคล”15 กันยายน 2565

วันพระราชทานนาม “ราชมงคล”15 กันยายน 2565
ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยชนะ ใจบุญ คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรในคณะ ฯ ร่วมโครงการวันพระราชทานนาม “ราชมงคล”15 กันยายน เพื่อน้อมสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานนาม “ราชมงคล” ณ หอประชุมบัวสวรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

Continue reading

ประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2565

ประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2565
ในวันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยชนะ ใจบุญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรในคณะ ฯ ได้จัดการประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2565 เพื่อหารือเกี่ยวกับด้านการเรียนการสอนและร่วมชี้แจงการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ พร้อมทั้งแนะนำบุคลากรใหม่ ณ ห้อง 26909 ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Continue reading

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ โรงพยาบาล เมดพาร์ค พระราม 4 กรุงเทพฯ

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ โรงพยาบาล เมดพาร์ค พระราม 4 กรุงเทพฯ
ในวันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี นันทศิริพล อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม จัดกิจกรรมศึกษาดูงานในโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ โรงพยาบาลเมดพาร์ค พระราม 4 กรุงเทพ ฯ เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินธุรกิจด้าน Medical Touirsm และศึกษาเทคโนโลยี ความงามในรายวิชา HBT 2204 เทคโนโลยีสุขภาพและความงาม โดยมี นายแพทย์มัยธัช สามเสน ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปฎิบัติการ ให้เกียรติบรรยายความรู้และนำชมเทคโนโลยีด้านสุขภาพและความงามโรงพยาบาล

Continue reading

เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี

📣เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
💜คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
❤️มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
🎓หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี
มี 3 สาขาวิชา
🌱สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
💅🏼สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม
🍰สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร
🏡 🥰 มาเป็นครอบครัววิทยาศาสตร์กับเราน๊าาาาา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
แบบฟอร์มสมัครเรียน https://forms.gle/1p6kYeYWZUi55nbA8
โทร~ 02-441-6000 ต่อ 2630