กุมภาพันธ์ 2022 archive

ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ ในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดี …

Continue reading

ขอแสดงความยินดี กับ ท่านวันดี ณ สงขลา ที่ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร …

Continue reading

ขอแสดงความยินดี กับ ท่านวิรุณ ศิวะพิรุฬห์เทพ ที่ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร …

Continue reading

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบโควตารับตรงพิเศษ (WALK IN 5) เพิ่มเติม

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา …

Continue reading

Continue reading

การนำเสนอผลการเรียน รายวิชา การขึ้นตำรับเครื่องสำอาง

การนำเสนอผลการเรียน รายวิชา การขึ้นตำรับเครื่องสำอาง คณ …

Continue reading

Continue reading

บริษัท แกรนด์ คอส กรุ๊ป จำกัด (แบรนด์ Merrez’ca)ได้ให้ความอนุเคราะห์เครื่องสำอางเพื่อใช้ในการเรียนการสอนแก่นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม

ในวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัท แกรนด์ คอส กรุ …

Continue reading

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบโควตารับตรงพิเศษ (Walk In 5) ประจำปีการศึกษา 2565

**ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อร …

Continue reading

Continue reading

โครงการสร้างเสริมศักยภาพครูแนะแนวเพื่อส่งเสริมเยาวชนสู่สังคมการประกอบการในอนาคต

โครงการสร้างเสริมศักยภาพครูแนะแนวเพื่อส่งเสริมเยาวชนสู่ …

Continue reading

Continue reading

ความร่วมมือในการสหกิจศึกษาระหว่างสถานประกอบการและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ความร่วมมือในการสหกิจศึกษาระหว่างสถานประกอบการและคณะวิท …

Continue reading

ภาพบรรยากาศการเข้าศึกษาดูงาน สาขาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม

,.. ภาพบรรยากาศการเข้าศึกษาดูงาน สาขาเทคโนโลยีสุขภาพและ …

Continue reading

Continue reading