ประชุมศูนย์บริการวิชาการสัญจร ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.ฟ้าใส สามารถ รองอธิการบดี

วันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมศูนย์บริการวิชาการสัญจร ณ ห้องสำนักงานคณะฯ โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.ฟ้าใส สามารถ รองอธิการบดี เป็นประธาน ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการหารือร่วมกันพร้อมทั้งหาแนวทางและชี้แจ้งข้อปฏิบัติในการดำเนินงาน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้