โครงการขับเคลื่อนนวัตกรรมโลจิสติกส์การสร้างแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ 3 มิติ ปัญญาประดิษฐ์พื้นฐาน และเทคโนโลยี VR

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผศ.ดร.สมพร สุขะ) เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนนวัตกรรมโลจิสติกส์การสร้างแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ 3 มิติ ปัญญาประดิษฐ์พื้นฐาน และเทคโนโลยี VR  ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการขับเคลื่อนนวัตกรรมโลจิสติกส์การสร้างแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ 3 มิติ ปัญญาประดิษฐ์พื้นฐาน และเทคโนโลยี VR โดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี กล่าวรายงาน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 ท่าน ระหว่างวันที่ 26 – 29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม โบทานิก้า เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา