ประชุมเตรียมความพร้อมในพิธีลงนามความร่วมมือการใช้ประโยชน์ด้านกัญชาระหว่าง มทร.รัตนโกสินทร์ กับ มทร.อีสาน

ประชุมเตรียมความพร้อมในพิธีลงนามความร่วมมือการใช้ประโยชน์ด้านกัญชาระหว่าง มทร.รัตนโกสินทร์ กับ มทร.อีสานในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมในพิธีลงนามความร่วมมือการใช้ประโยชน์ด้านกัญชาระหว่าง มทร.รัตนโกสินทร์ กับ มทร.อีสาน และโครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาแก่ อสม. ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ผศ.ดร.สมพร สุขะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานในการประชุม