จัดการอบรมในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ Smart class room

วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการอบรมในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ Smart class room โดยเน้นให้ความรู้วิธีการใช้ระบบปฏิบัติการ เพื่อรองรับการเรียนการสอนในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งจะทำให้อาจารย์และนักศึกษาสามารถเรียนและสอนได้ตามปกติ