มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริญ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์พันธุ์ไม้สีม่วงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563  มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริญ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์พันธุ์ไม้สีม่วงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ตามแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่ 6 และเป็นการพัฒนานักวิจัยผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการได้รับความรู้ความเข้าใจแนวทางและมาตรการดำเนินงานในโครงการฯ ภายใต้กรอบ 3 กรอบ ได้แก่ กรอบทรัพยากร กรอบใช้ประโยชน์ กรอบสร้างจิตสำนึก และเพื่อดำเนินกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้และการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและพัฒนาบุคคลากรให้ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์เพื่อการอนุรักษ์พัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้มี ผศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุภาภร ภิญโญฉัตรจินดา และผศ.ดร.กาญจนา พันธุ์เอี่ยม หัวหน้าโครงการพระราชดำริ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมฟูราม่า จ.เชียงใหม่
ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ส่ง ดร.จารุพัฒน์ กาญจนรงค์ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้