ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563  สำนักงานประกันคุณภาพ โดยคณะกรรมการได้เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบไปด้วยสาขาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหารและสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม