จัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ

จัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 คณาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำอาหารว่างเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ อาคารสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา