โครงการสัมมนาทางวิชาการและการประชุมวิชาการงานสร้างสรรค์ มทร.รัตนโกสินทร์ “สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน” (creative Industries Conference & Exhibition CICE2020 : Thinking towards Sustainabilit)

โครงการสัมมนาทางวิชาการและการประชุมวิชาการงานสร้างสรรค์ มทร.รัตนโกสินทร์ “สร้างสรรค์อย่า’ยั่งยืน” (creative Industries Conference & Exhibition CICE2020 : Thinking towards Sustainabilit)
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ และ ดร.กิติยา สุเหม และ ดร.วิจิตรา ปล้องบรรจง อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในโครงการสัมมนาทางวิชาการและการประชุมวิชาการงานสร้างสรรค์ มทร.รัตนโกสินทร์ ภายใต้หัวข้อการประชุมเรื่อง “สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน” (creative Industries Conference & Exhibition CICE2020 : Thinking towards Sustainabilit) เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ในรูปแบบการนำเสนอภาคบรรยาย และการนำเสนอภาคโปสเตอร์ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยได้รับเกียรติจาก อ.เลอชาติ ธรรมธีรเสถียร สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) บรรยายปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทย” และ อ.สักกฉัฐ ศิวะบวร ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ผศ.ดร.อำนาจ จำรัสจรุงผล มทร.สุวรรณภูมิ และดร.จเร สุวรรณชาต มทร.ศรีวิชัย ร่วมเสวนาในหัวข้อ “สร้างสรรค์ อย่างยั่งยืน” ณ อาคารปฏิบัติการศิลปวัฒนธรรมอาเซียนเฉลิมพระเกียรติ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา