“การประชุมปรึกษาหารือเพื่อสร้างความร่วมมือกัน ด้านหลักสูตรระยะสั้น caregiver การฝึกงานนักศึกษา การวิจัยด้านอาหารผู้สูงวัย”

“การประชุมปรึกษาหารือเพื่อสร้างความร่วมมือกัน ด้านหลักสูตรระยะสั้น caregiver การฝึกงานนักศึกษา การวิจัยด้านอาหารผู้สูงวัย”
วันจันทร์ ที่ 5 เมษายน 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.สมพร สุขขะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม ร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อสร้างความร่วมมือกัน ด้านหลักสูตรระยะสั้น caregiver การฝึกงานนักศึกษา การวิจัยด้านอาหารผู้สูงวัย ร่วมกับโรงพยาบาลนครธน
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์