ขอแนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1/2564 ประจำปีการศึกษา 2564 และประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

👏ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564📚
ขอแนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1/2564 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564 และประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโดยสแกน QR Code ซึ่งจะใช้เป็นช่องทางในการแจ้งข้อมูลและสอบถามรายละเอียดต่างๆ
สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร🫐🫕
อาจารย์พิมลนาฏ วิธุรัติ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม🍃
ดร.จารุพัฒน์ กาญจนรงค์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม🤹🏼‍♂️
อาจารย์วิมล ยันตะ