มทร.รัตนโกสินทร์ จัดการแข่งขัน“โบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 2”

ในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์ เข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 2 เพื่อสนับสนุนกองทุนต่างๆ 4 กองทุนได้แก่ กองทุนพัฒนานักศึกษา กองทุนความเป็นเลิศและนันทนาการของนักศึกษา กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย และกองทุนส่งเสริมสุขภาพการกีฬาและนันทนาการของบุคลากร อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการรวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่า บุคลากร และประชาชนทั่วไป ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์อธิการบดี มอบหมาย ดร.ฟ้าใส สามารถ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ณ Blu-O Rhythm & Bowl เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร