คณะกรรมการจากศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าตรวจประเมินผลการดำเนินงานยกระดับมาตราฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการตามมาตราฐาน ESPReL

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนายกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ โดยมีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นมหาวิทยาลัยแม่ข่าย โดยในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30-12.00 น. คณะกรรมการจากศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 ท่านคือ ดร. จุฑามาศ โชติพานิช คุณพัฒนา เอี่ยมกระสินธุ์ คุณศิริประภาพร แสงสุรศักดิ์ คุณพัชรินทร์ ไพรกุล และคุณอัญชุลี วัชรมุสิก ได้เข้าตรวจประเมินห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReL ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี 2562 ณ ห้องปฏิบัติการ 26606 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ห้องปฏิบัติการ 6805 สาขาวิชาศึกษาทั่วไป (เคมี) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์