ประชุมภายในคณะ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนให้นักศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2562

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยประธานการประชุมภายในคณะ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนให้นักศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2562