ประชุมภายในคณะ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการออกแนะแนวการศึกษา และวางแผนการทำงานสำหรับรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยประธานการประชุมภายในคณะ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการออกแนะแนวการศึกษา และวางแผนการทำงานสำหรับรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 ของทั้ง 3 สาขาวิชา ประกอบด้วยสาขาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม