ประชุมภายในคณะ เพื่อเตรียมความพร้อมจัดทำแผนกิจการนักศึกษา

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธานการประชุมภายในคณะ เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนการดำเนินงานสำหรับโครงการต่างๆ ในปีการศึกษา 2/2562 เพื่อเพิ่มเติมและเสริมทักษะทางด้านต่างๆ ให้กับนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้ง 3 สาขาวิชา ประกอบด้วยสาขาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม