คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม (Bachelor of Science Program in Health and Beauty Technology) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 30 คน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   ศิลป์-คำนวณ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองหรือสาขาวิชาที่ใกล้เคียงโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ประจำหลักสูตร

2 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาตามระเบียบการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และ/หรือระเบียบการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

3 คุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กำหนด

☎️สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
02-441-6000 ต่อ 2630 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี