โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการเรียนรู้ ครั้งที่ 4 (Open House)

ในวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 มทร. รัตนโกสินทร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการเรียนรู้ ครั้งที่ 4 (Open House) เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เยี่ยมชมนิทรรศการด้านวิชาการของแต่ละสาขาวิชา และเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นทางเลือกให้นักเรียนตัดสินใจเข้าศึกษาต่อได้อีกช่องทางหนึ่ง ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สามารถ รอดสำราญ กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ ผศ.รุจีพัชร์ พาสุกรี รองอธิการบดี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ณ หอประชุมบัวสวรรค์ (1,500 ที่นั่ง) มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา