โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวทางการเป็นศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.สนองพระราชดำริ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ฟาร์มปลูกสุข จังหวัดขอนแก่น

ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 ผศ.ดร.กชศร หัสโรค์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวทางการเป็นศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.สนองพระราชดำริ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ฟาร์มปลูกสุข จังหวัดขอนแก่น เพื่อศึกษาการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชอนุรักษ์ โดยประกอบด้วยกิจกรรม การดำนา การผลิตเมล็ดกาแฟ การเตรียมความพร้อมของโรงสีข้าวโดยตระหนักถึงการพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชของประเทศให้ยั่งยืนเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนให้มากที่สุด ณ ฟาร์มปลูกสุข จังหวัดขอนแก่น