ขอประกาศยกเลิกการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และการสอบสัมภาษณ์ ทุกคณะ / วิทยาลัย ทุกพื้นที่ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ TCAS 2 การรับแบบโควตา (สำหรับคุณวุฒิ ม.6) และรอบรับตรง (สำหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอประกาศยกเลิกการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และการสอบสัมภาษณ์ ทุกคณะ / วิทยาลัย ทุกพื้นที่ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ TCAS 2 การรับแบบโควตา (สำหรับคุณวุฒิ ม.6) และรอบรับตรง (สำหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

โดยทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาผู้มีคุณสมบัติและจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเข้าศึกษาต่อในวันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ https://tcas.rmutr.ac.th

ผู้สมัครโปรดติดตามข่าวสารการรับสมัครอย่างใกล้ชิด หรือสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ผ่านกลุ่ม “รับสมัครนักศึกษาใหม่ 63” >>>