คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งมอบสิ่งของให้กับตู้ปันสุขของมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาในช่วงของการแพร่ระบาดเชื่อไวรัส COVID-19

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.สมพร สุขะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ อาจารย์สันติ รัตนวีรนนท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมคณาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ภายในคณะฯ ส่งมอบสิ่งของให้กับตู้ปันสุขของมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาในช่วงของการแพร่ระบาดเชื่อไวรัส COVID-19