คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดสอบ RMUTR Exit Exam

วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม 2563 ผศ.ดร.สมพร สุขะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมหารือแนวทางการจัดสอบ RMUTR Exit Exam ช่วงระหว่างการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการเข้าสอบของนักศึกษา และกระตุ้นให้นักศึกษาเข้าใช้โปรแกรม English Discoveries ซึ่งทำให้นักศึกษาได้ผ่านเกณฑ์ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อไป