ศึกษาดูงานวิธีการผลิตและขยายสารเร่ง พด.

ศึกษาดูงานวิธีการผลิตและขยายสารเร่ง พด.  วันที่ 29 กค 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นำโดย ดร.จารุพัฒน์ กาญจนรงค์ และ ดร.ปิ่นอนงค์ ธนิกกุล นำนักศึกษาชั้นปี 2 เข้าเยี่ยมชมและศึกษาวิธีการผลิตและขยายสารเร่ง พด. โดยได้รับเกียรติจาก คุณธราธิป บุญบุตร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ให้ความรู้และนำนักศึกษาลงมือปฏิบัติ ณ สถานีพัฒนาที่ดิน เขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ. กำแพงแสน จ.นครปฐม