การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2563

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2563
ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อพิจารณาแผนในด้านต่าง ๆ และรายงานผลการดำเนินงานของปี 2562 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระยะเวลาที่ผ่านมา โดยมี ผศ.ดร.สมพร สุขะ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์