รับการประเมินตนเอง (Self Assessment Report-SAR) ระดับคณะ

รับการประเมินตนเอง (Self Assessment Report-SAR) ระดับคณะ
วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับการตรวจประเมินตนเอง (Self Assessment Report-SAR) ระดับคณะ โดยมี ผศ.ดร.สมพร สุขะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเปิดและมอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและภายใน ประกอบด้วย ดร.นฤมล ศิระวงษ์ เป็นประธานกรรมการ รศ.ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง ดร.โศภิดา สังข์สุนทร อาจารย์วุฒิไกร บัวแก้ว เป็นคณะกรรมการ และอาจารย์ธนพร วรฉัตร เป็นกรรมการและเลขานุการ ณ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้อง 26809