เตรียมความพร้อมโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 และโครงการประกวด Rmutr Star 2020

เตรียมความพร้อมโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 และโครงการประกวด Rmutr Star 2020
ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดโครงการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 และโครงการประกวด Rmutr Star 2020 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์โดยเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความเคารพและกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์การฝากตัวเป็นศิษย์ตามวัฒนธรรมประเพณีไทยและส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับผู้อื่นตามแนวทางของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา