โครงการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันพุธ ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมายให้ ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดีเป็นประธานในการเปิดโครงการ ซึ่งการจัดโครงการได้มุ่งเน้นการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ วิเคราะห์ข่าวสาร และสังเคราะห์ข้อมูล ในการถ่ายทอด กับเพื่อนร่วมอาชีพในระดับนานาชาติได้ รวมทั้งการเตรียมตัวของนักศึกษาต่อการทดสอบภาษาอังกฤษ (exit exam) ก่อนจบการศึกษาต่อการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอีกด้วย ณ ห้องประชุม 26909 ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์