ขอแสดงความยินดี กับผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.กชศร หัสโรค์ และ ดร.ปิ่นอนงค์ ธนิกกุล วิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยงานวิจัยดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ขอแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ 👏