อบรมการบริหารและการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

อบรมการบริหารและการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 ผศ.ดร.กชศร หัสโรค์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน และนางสาวราตรี โคตรหา บุคลากรฝ่ายงบประมาณและวางแผน ประจำคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ พื้นที่ศาลายา เข้าร่วมโครงการอบรมการบริหารและการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 8- 9 ตุลาคม 2563 ณ ไม้แก้ว รีสอร์ท อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี