ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันศุกร์ 9 ตุลาคม 2563

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันศุกร์ 9 ตุลาคม 2563 ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดย ดร.อาภาพร รุจิระเศรษฐ และคณะ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 ให้กับบริษัท Minor Intetnational โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม 200 ท่าน ( 2 รอบ) ณ อาคาร The Parq สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร