ขอแสดงความยินดีแก่บุคลากรภายในคณะฯ ที่ได้รับการจัดสรรภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีแก่บุคลากรภายในคณะฯ ที่ได้รับการจัดสรรภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย สนับสนุนโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย
1)โครงการการยกระดับวัตถุดิบในท้องถิ่น ต.วัดสำโรง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม สู่ผลิตภัณฑ์อาหารตามหมู่เลือดอย่างครบวงจร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.วิจิตรา ปล้องบรรจง, ดร.กิติยา สุเหม
2)โครงการการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเพื่อยระดับกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายเชิงพาณิชย์ ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.กชศร หัสโรค์
3)โครงการการพัฒนากระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะพร้าวเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นไทยอย่างยั่งยืน ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุครสงคราม อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.ปิ่นอนงค์ ธนิกกุล, ดร.จารุพัฒน์ กาญจนรงค์, ผศ.ดร.พรสวรรค์ อมรศักดิ์ชัย, ดร.อาภาพร รุจิรเศรฐ
ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขอแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ 😄