โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562
ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ อุทิศเวลา เสียสละ เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานมาโดยตลอด และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี โดยมี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ให้เกียรติมอบโล่พร้อมเกียรติบัตร ให้แก่บุคลากรดีเด่น และผศ.ดร.สมพร สุขะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ โดยมีบุคลากรที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ ดร.วิจิตรา ปล้องบรรจง ได้รับรางวัลบุคคลากรดีเด่นด้านการสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชศร หัสโรค์ ได้รับรางวัลบุคคลากรดีเด่นด้านงานวิจัยและงานบริการวิชาการ ดร.อาภาพร รุจิระเศรษฐ ได้รับรางวัลบุคคลากรดีเด่นด้านงานบริการวิชาการ และ ดร.กิติยา สุเหม ได้รับรางวัลบุคคลากรดีเด่นด้านงานวิจัย ณ ห้องประชุม ชั้น 9 ห้อง 26909 อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา