ปฐมนิเทศการจ้างงาน 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ร่วมกับ กพร. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปฐมนิเทศการจ้างงาน 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ร่วมกับ กพร. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 2 ก.พ. 2564 เวลา 09.00 น.
นางวรรณา หินศรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ รับรายงานตัวและปฐมนิเทศ ให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานแก่ผู้ถูกจ้างงานตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ดำเนินการโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรนักศึกษาจบใหม่ (จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเหนือ) ปฏิบัติงานสนับสนุนการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐในการเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้จัดสรรกรอบอัตรานักศึกษาจบใหม่ (ผู้ถูกจ้างงาน) ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 20 อัตรา