ปฐมนิเทศการจ้างงาน 20 อัตรา ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (ตำบลหนองตาแต้ม)

ปฐมนิเทศการจ้างงาน 20 อัตรา ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (ตำบลหนองตาแต้ม)
วันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
ผศ.ดร.กชศร หัสโรค์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุรีรัตน์ เยี่ยมตระกูล จัดปฐมนิเทศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกการจ้างงานโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงกระบวนการและการตลาดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนของชุมชน ภายใต้ “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)” เพื่อลดปัญหาความยากจนระดับตำบล ดำเนินการผ่านทางกลไกนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับการจ้างงาน เพิ่มทักษะ ให้ความรู้ เพื่อต่อยอดพัฒนาและยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน โดย นายธีระกิจ อัจฉริยพันธกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศ ซึ่งมีประชาชน บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา จำนวน 20 คน เข้ารับการปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม