ปฐมนิเทศการจ้างงาน 20 อัตรา ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (ตำบลบ้านปรก)

ปฐมนิเทศการจ้างงาน 20 อัตรา ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (ตำบลบ้านปรก)

วันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
ดร.ปิ่นอนงค์ ธนิกกุล รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  จัดปฐมนิเทศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกการจ้างงานโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงกระบวนการและการตลาดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนของชุมชน ภายใต้ “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)” เพื่อลดปัญหาความยากจนระดับตำบล ดำเนินการผ่านทางกลไกนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับการจ้างงาน เพิ่มทักษะ ให้ความรู้ เพื่อต่อยอดพัฒนาและยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน โดยการประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19