เซ็นสัญญาการจ้างงานโครงการ ฯ และจัดประชุมหารือแนวทางปฏิบัติงานการดำเนินงานลงพื้นที่สำรวจ (ตำบลหนองตาแต้ม)

เซ็นสัญญาการจ้างงานโครงการ ฯ และจัดประชุมหารือแนวทางปฏิบัติงานการดำเนินงานลงพื้นที่สำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (ตำบลหนองตาแต้ม)
วันพฤหัสบดี ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
ผศ.ดร.กชศร หัสโรค์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้ดำเนินการเซ็นสัญญาการจ้างงานภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ จำนวน 20 อัตรา และจัดประชุมเพื่อหารือแนวทางปฏิบัติงานลงพื้นที่สำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ พร้อมลงปฏิบัติงานจริง เพื่อทราบถึงปัญหาอย่างแท้จริงเพื่อนำมาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงประเด็น