กิจกรรมการปฐมนิเทศการจ้างงาน 20 อัตรา ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (ต.วัดสำโรง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม)

วันพฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศการจ้างงาน 20 อัตรา ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (ต.วัดสำโรง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม)โดยมี ดร.วิจิตรา ปล้องบรรจงหัวหน้าโครงการ และ ดร.กิติยา สุเหม อาจารย์ประจำสาขาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร ปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างงานโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงกระบวนการและการตลาดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนของชุมชน ภายใต้ “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)” เพื่อลดปัญหาความยากจนระดับตำบล นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับการจ้างงาน เพิ่มทักษะ ให้ความรู้ เพื่อต่อยอดพัฒนาและยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน
จัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19