เซ็นสัญญาการจ้างงานโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงกระบวนการและการตลาดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนของชุมชน ภายใต้ “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)” (ต.วัดสำโรง จ.นครปฐม)

เซ็นสัญญาการจ้างงานโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงกระบวนการและการตลาดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนของชุมชน ภายใต้ “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)” (ต.วัดสำโรง จ.นครปฐม)
💛ในวันจันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 💛
ดร.วิจิตรา ปล้องบรรจง หัวหน้าโครงการ และ ดร.กิติยา สุเหม อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร ได้ดำเนินการให้ผู้ถูกจ้างงานจำนวน 20 อัตรา เซ็นสัญญาโครงการฯ รวมทั้งได้มีการลงพื้นที่เพื่อพูดคุยและหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อต่อยอด แก้ไขปัญหาและพัฒนาตำบลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ