เซ็นสัญญาการจ้างงานโครงการ ฯ และจัดประชุมหารือแนวทางปฏิบัติงานการดำเนินงานลงพื้นที่สำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก จังหวัดสมุทรสงคราม

เซ็นสัญญาการจ้างงานโครงการ ฯ และจัดประชุมหารือแนวทางปฏิบัติงานการดำเนินงานลงพื้นที่สำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก จังหวัดสมุทรสงคราม
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
ดร.ปิ่นอนงค์ ธนิกกุล หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้ดำเนินการเซ็นสัญญาการจ้างงานภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ จำนวน 20 อัตรา และจัดประชุมเพื่อหารือแนวทางปฏิบัติงานลงพื้นที่สำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ พร้อมลงปฏิบัติงานจริง เพื่อทราบถึงปัญหาอย่างแท้จริงเพื่อนำมาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงประเด็น